Đề thi thử anh văn 2017

Sngơi nghỉ GD & ĐT thức giấc Vĩnh Phúc vừa mới rồi đã tổ chức triển khai ra đề thi test THPT QG năm 2017 trong số ấy tất cả môn giờ Anh giành riêng cho khối hận học sinh lớp 12. cialishhqq.com vẫn lập cập cài đề thi này kèm theo câu trả lời xác nhận.

Bạn đang xem: Đề thi thử anh văn 2017

Trước đó, BGD & ĐT đã chào làng đề minh họa lần thời điểm cuối năm 2017 được xem như là tiếp giáp độc nhất vô nhị cùng với đề thi thiệt sẽ ra mắt hồi tháng 6/2017 cùng cũng được cialishhqq.com đăng tải có giải cụ thể rất dễ hiểu. Do đó, chúng ta không nên bỏ qua mất đề minch họa môn Anh lần 3 năm 2017 rất hấp dẫn này.

Một số câu trắc nghiệm ngữ pháp từ bỏ đề thi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer in each of the following questions.

Question 8: Population explosion seems khổng lồ surpass the ability of the earth khổng lồ ______ the demand for food.

A. make B. need C. have D. meetQuestion 9: ______ in this national park declined from a few thousand to lớn a few hundred in 10 years.A. That the number of tigers B. The number of tigersC. For a number of tigers D. A number of tigersQuestion 10: This is the third time James ______ the volunteer program khổng lồ the village.

A. has joined B. has been joining C. joined D. joinsQuestion 11: George won five medals at the competition. His parents ______ very proud of him.A. shouldn’t have sầu been B. must have sầu beenC. could have sầu been D. mightn’t have sầu beenQuestion 12: ______, he would have been able khổng lồ pass the exam.A. If he studied more B. Studying moreC. If he were studying more D. Had he studied moreQuestion 13: My parents will have sầu celebrated 30 years of ______ by next week.A. marry B. married C. marriageable D. marriageQuestion 14: Poor management drove sầu my father’s company to______ of collapse.A. the foot B. the ryên C. the brink D. the ringQuestion 15: The weather is ______ nice that the children want khổng lồ stay outside all day.A. very B. too C. so D. enoughQuestion 16: The singer was ______ on the piano by her sister.A. discarded B. accompanied C. performed D. playedQuestion 17: I am sorry I have sầu no time at present to______ detail of our plan.A. bring in B. take into lớn C. go into lớn D. come inQuestion 18: He did not chia sẻ his secrets with other people, but he ______ in her.A. confessed B. concealed C. confided D. consentedQuestion 19: We bought some______ glasses.A. German lovely old B. old lovely German C. lovely old German D. German old lovely

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Question 20: – Long: “Do you fancy going lớn the movie this evening?”– Hoa: “______”A. Not so bad. And you? B. I’m sorry. I don’t know that.C. Not at all. Go ahead! D. That would be nice!Question 21: – Peter: “Why don’t you have sầu some chicken soup first?”– John: “______”A. Of course not. B. It’s so cold. C. Not for me, thank you. D. I am full.

Xem thêm:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 26: People know that English is an international language.

A. English is known to be an international language.B. It is known English an international language.C. It is known that English lớn be an international language.D. English known is an international language.

Question 27: The last time I saw her was three years ago.A. I saw her three years ago and will never meet her again.B. I have not seen her for three years.C. I have sầu often seen her for the last three years.D. About three years ago, I used to meet her.

Question 28: The coffee was not svào, so it didn’t keep us awake.A. The coffee was not svào enough khổng lồ keep us awake.B. The coffee was very strong, but it couldn’t keep us awake.C. We are kept awake because the coffee was strong.D. The coffee was so hot that it didn’t keep us awake.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.Question 29: The boy is called Duncan. He sits next lớn me in class.A. The boy whose is called Duncan sits next to me in class.B. The boy who sits next to me in class is called Duncan.C. The boy whom sits next to me in class is called Duncan.D. The boy to whom he sits next is called Duncan.

Question 30: Mike wrote the text. He selected the illustration as well.A. If Mike had written the text, he would have sầu selected the illustration.B. In order to select the illustration, Mike had lớn write the text.C. Mike not only wrote the text but also selected the illustration.D. The text Mike wrote was not as good as the illustration he selected.

*
*
*

Đáp án đề thi test THPT QG 2017 tiếng Anh slàm việc GD tỉnh Vĩnh Phúc

*

Nhằm tạo ra dễ dàng hơn mang lại học sinh cũng tương tự cô giáo vào bài toán xem lại những đề minc họa môn giờ đồng hồ Anh năm 2017, chúng tôi đang tổng hòa hợp thành 1 một bài xích viết : 3 đề thi giờ đồng hồ Anh minh họa 2017 của BGD tất cả giải đáp đưa ra tiết